Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Ouderschapsplan

CONCEPT d.d.

 

OUDERSCHAPSPLAN

 

 

De ondergetekenden:

 

Naam vrouw, wonende te ………, geboren op …………………. te …………………….., hierna te noemen "de moeder"

 

en

 

Naam man, wonende te …………, geboren op………………. te …………………., hierna te noemen "de vader."

 

Gezamenlijk te noemen "de ouders,"

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

 • De ouders zijn op ………………… te ………………, gemeente ………………. met elkaar gehuwd;
 • Uit het huwelijk van de ouders zijn de volgende minderjarige kinderen geboren:
  ……………, (BSN…………...), geboren op …………… te ………………;
  ………….., (BSN …………….), geboren op ……………… te……………….;
  ………….., (BSN …………….), geboren op ……………….. te …………..
 • De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de kinderen;
 • De ouders hebben overlegd over de wijze waarop zij na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen, over de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen over gewichtige aangelegenheden betreffende de kinderen en over de wijze waarop zij in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen zullen voorzien. Zij wensen de resultaten van dit overleg in dit ouderschapsplan neer te leggen;
 • De ouders zijn zich ervan bewust dat het ouderlijk gezag mede omvat de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van de kinderen met de andere ouder te bevorderen;
 • De ouders zijn zich er ook van bewust dat hun kinderen volgens de wet recht hebben op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

 

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag

1.1 De ouders achten het in het belang van hun minderjarige kinderen dat zij na de scheiding gezamenlijk het ouderlijk gezag over hen blijven uitoefenen. Zij vinden het ook belangrijk dat het contact tussen de kinderen en de ouders zo min mogelijk door de scheiding wordt beïnvloed. De ouders zullen dan ook bevorderen dat de kinderen zo goed mogelijk contact hebben met ieder van de ouders.
1.2 De ouders zullen zich ervoor inspannen om elkaar als ouders respectvol, constructief en in redelijkheid te bejegenen als het gaat om zaken die betrekking hebben op de kinderen.
1.3 De ouders blijven de ouders van de kinderen. Termen als vader/moeder/papa/mama blijven gereserveerd voor de ouders en zullen niet aan een ander worden vergeven.

Artikel 2. Hoofdverblijfplaats/verhuizing/paspoort

2.1 Hoofdverblijf
……………………………..hebben/heeft hun/zijn/haar hoofdverblijf bij de moeder/vader.

(Evt.: Aangezien………….inmiddels jong-meerderjarig is, behoeft zijn/haar hoofdverblijf niet meer te worden vastgesteld.)

(Evt.: De ………… oudste kinderen/het oudste kind zullen/zal in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staan op het adres van de vader en de jongste ……… kinderen/het jongste kind op het adres van de moeder. )

2.2

Verhuizing
Bij een voorgenomen verhuizing zullen de ouders vooraf met elkaar in overleg treden. De verhuizing behoeft de toestemming van de andere ouder, welke toestemming kan worden vervangen door een beschikking van de rechtbank. Dit geldt ook voor een nieuwe verhuizing indien een eerdere verhuizing is goedgekeurd door de andere ouder of door de rechtbank is toegestaan.

2.3 Paspoort
De paspoorten van de kinderen zijn in beheer bij de moeder/vader. Zij/hij zal de paspoorten afgeven aan de vader/de moeder indien nodig voor een (buitenlandse) vakantie. (kiezen)

Artikel 3. Verzorging en opvoeding


3.1
Verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
Reguliere verdeling van de zorg- en opvoedingstaken:
3.2

De verdeling van de vakanties en feestdagen en bijzondere dagen zal in onderling overleg vastgesteld worden in september met betrekking tot het daaropvolgende kalenderjaar, waarbij als uitgangspunt geldt: dat de vakanties bij helfte worden gedeeld en als volgt worden verdeeld tenzij beide ouders een andere regeling overeenkomen:

De vakanties:
Zomervakantie:

Herfstvakantie:
Even jaren
Oneven jaren

Kerstvakantie:
Even jaren eerste deel
Oneven jaren tweede deel

Voorjaarsvakantie:
Even jaren
Oneven jaren

Meivakantie:
Even jaren eerste deel
Oneven jaren tweede deel

3.3

Bijzondere dagen:
Verjaardagen kinderen:
De verjaardagen van de kinderen worden gevierd bij de ouder bij wie zij op dat moment zijn, waarbij de andere ouder daar welkom is.
De ouder bij wie het kind verblijft op zijn of haar kinderverjaardag beslist hoe de verjaardag van het kind wordt gevierd.

Verjaardagen man/vrouw en vader- en moederdag:
Indien de verjaardag van één van de ouders of vader- of moederdag valt op een dag waarop de kinderen bij de andere ouder zijn, dan zullen de kinderen op die dag vanaf 18:00 uur bij de jarige of de vader/moeder zijn om daar te eten en te blijven slapen, tenzij de ouders anders afspreken.

3.4

Feestdagen:
Met betrekking tot Hemelvaartsdag, Koningsdag en Sinterklaas geldt in het algemeen dat wanneer deze of één van deze dagen in een reguliere contractregeling valt dan wel in een vakantie valt, de reguliere contactregeling c.q. de vakantieverdeling zoals hierboven genoemd dan bepalend is.

Bij Pasen en Pinksteren geldt evenwel dat er steeds sprake is van een vrije maandag. Aangezien er sprake is van een oneven aantal weken tussen Pasen en Pinksteren geldt dat de ouders jaarlijks de kinderen ofwel gedurende het Paasweekend bij zich hebben ofwel gedurende het Pinksterweekend (m.a.w. het ene jaar heeft de ene ouder het Paasweekend en de andere ouder het Pinksterweekend en het jaar daarna andersom en zo verder), waarbij het weekend dan, gezien de vrije maandag wordt verlengd met 1 dag derhalve tot dinsdagochtend naar school.
of
Met betrekking tot Pasen geldt dat de kinderen altijd één van de Paasdagen bij iedere ouder doorbrengen waarbij de ouder bij wie de kinderen op dat moment via de weekregeling verblijven een voorkeursstem heeft voor eerste of tweede Paasdag.

3.5 Indien specifieke, zwaarwegende of andere omstandigheden dit vragen, kan de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken in het belang van de kinderen steeds aangepast worden.
3.6

Vervoer
De ouder bij wie de kinderen het laatst verbleven, brengt de kinderen naar de andere ouder wanneer er gewisseld moet worden.

3.7

Onderhouden van contacten
Als de kinderen bij de ene ouder zijn, zal deze ouder telefonisch- en emailcontact met de andere ouder, mits dit geschiedt op een voor alle betrokkenen aanvaardbare wijze, niet in de weg staan.

3.8

Dagelijkse zorg
Gedurende de tijd dat de kinderen bij de vader verblijven is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en gedurende de tijd dat de kinderen bij de moeder verblijven is zij daarvoor verantwoordelijk.
Zaken als lichamelijke verzorging, het dagritme, thuiskomtijden, bedtijd, zakgeld, zullen de ouders eerst in onderling overleg met elkaar en vervolgens, afhankelijk van de leeftijd en de omstandigheden, met de kinderen afstemmen.

3.9

Wettelijke aansprakelijkheid
De ouders zorgen er voor dat de kinderen bij degene bij wie het betreffende kind staat ingeschreven tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd.

3.10

Overige kwesties
Zaken die zich aandienen waarvan aangenomen mag worden dat deze van bijzondere aard zijn, dan wel een nieuwe periode in het leven van het kind inleiden, zullen steeds zo mogelijk tijdig vooraf onderwerp van overleg tussen de ouders vormen.

Artikel 4. Informatie en Consultatie

4.1 De ouders zullen elkaar over en weer op de hoogte stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de kinderen en elkaar daarover te dezer zake raadplegen.

 

4.2

Schoolkeuze
Een keuze voor een (type) school maken de ouders gezamenlijk. De ouders betrekken de kinderen afhankelijk van hun leeftijd en de omstandigheden bij deze keuze.

4.3

Schoolinformatie
De ouder, die de rapporten, nieuwsbrieven, het schoolrooster, of andere schoolinformatie zoals de informatie over evenementen of bijzondere bijeenkomsten ontvangt, zal deze direct ter kennisname doorleiden naar de andere ouder, voor zover de andere ouder deze informatie niet rechtstreeks van de school kan ontvangen.
De ouders zullen de school vragen aan ieder gelijktijdig de berichtgeving toe te zenden. Beide ouders zullen zelf ook via de website van de school trachten de benodigde informatie in te winnen.

4.4

Ouderavonden
De ouders zullen de informatie- en ouderavonden (bij voorkeur) gezamenlijk bezoeken. Eventuele nieuwe partners zullen niet aanwezig zijn bij de ouderavondbezoeken anders dan na uitdrukkelijke toestemming van de andere ouder. De ouders zullen elkaar in de gelegenheid stellen een afzonderlijk contact met de school te onderhouden, zulks in overleg met of op aanwijzing van de betreffende schoolleiding. Over het bijwonen van openbare bijeenkomsten (zoals vieringen, avondvierdaagse en dergelijke) zullen de ouders steeds tijdig vooraf afspraken maken.

4.5

Medische aangelegenheden
Ten aanzien van beslissingen betreffende de kinderen omtrent medische aangelegenheden geldt primair dat de ouders deze in onderling overleg nemen. Ingeval zich een acuut medisch probleem voordoet zal de ouder onder wiens hoede het kind op dat moment is, de noodzakelijke maatregelen treffen en de andere ouder terstond, dat wil zeggen zo spoedig als de omstandigheden dat mogelijk maken, informeren.
De ouders zorgen ervoor dat de kinderen twee keer per jaar naar de tandarts gaan.
De ouders maken onderling afspraken over de begeleiding van de kinderen bij (school) artsenbezoek en dergelijke.
Ieder van de ouders heeft toegang tot een ziek kind dat verpleegd wordt.

Artikel 5. Kinderalimentatie

De kinderalimentatie en andere financiële verplichtingen jegens de kinderen zijn in het tussen partijen gesloten echtscheidingsconvenant vastgesteld.

Artikel 6. Evaluatie/geschillen

De ouders zullen dit ouderschapsplan jaarlijks met elkaar evalueren en daar waar nodig aanpassen. Indien zij meningsverschillen hebben over de uitvoering van dit ouderschapsplan of de invulling van de zorg en opvoeding zullen zij zich wenden tot een mediator, teneinde de gerezen geschilpunten tot een oplossing te brengen.

Indien partijen er niet in slagen om in onderling overleg na raadpleging van de mediator een passende regeling te treffen, is de meest gerede partij bevoegd de gerezen geschilpunten voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 7. Wijzigingen

De ouders zullen deze regeling in onderling overleg kunnen aanpassen. Incidentele wijzigingen zullen informeel overeengekomen kunnen komen, structurele wijzigingen uitsluitend schriftelijk.

Aldus overeengekomen, in viervoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en getekend

te                                                                        te

op                                                                       op     

 

------------------------------                                       ------------------------------

naam vrouw                                                       naam man

Download PDF