Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Klachtenregeling

Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris, de heer W. de Vries. Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. De interne klachtenregeling van Van Hilten Advocaten & Mediators vindt u hier.

Mocht ons overleg onverhoopt niet leiden tot een voor u bevredigend resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur (www.degeschillencommissie.nl). Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, hierna genoemd de Geschillencommissie. Deze Geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder de Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag. U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis of een bindend advies. De Geschillencommissie is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding. De Geschillencommissie is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,--. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,-- en u nadrukkelijk schriftelijk afstand doet van het meerdere. Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk. Aan de behandeling van uw klacht zijn kosten verbonden. Deze liggen gemiddeld tussen de € 25,-- en € 250,--. De hoogte van het bedrag hangt af van de inhoud van uw klacht. Indien u door de Geschillencommissie in het gelijk gesteld wordt, wordt het bedrag aan u geretourneerd.  U kunt uw klacht digitaal indienen via www.degeschillencommissie.nl

Geschillencommissie Advocatuur:

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070-310 53 10  (09.00-17.00 uur)
www.degeschillencommissie.nl