Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Checklist Bezittingen en Schulden

Maak een compleet overzicht van alle bezittingen en schulden van jullie beiden en verzamel de bewijsstukken hiervan. Denk onder meer aan het eigendomsbewijs van het huis/huizen, de notariële hypotheekakte en polissen. Maar ook overzichten van de kapitaalverzekering, lijfrentepolissen, beleggingen, bankafschriften spaarrekeningen en bankrekeningen, motorvoertuigen en roerende zaken (inboedel).

Verzamel ten minste de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren.


Hebben u of u partner een schenking of erfenis ontvangen, voorzien van een zogeheten uitsluitingsclausule, ook wel 'koude-kant-clausule' genoemd? Verzamel daar dan bewijsstukken van en licht toe wat er met het ontvangen geld is gebeurd. Heeft u tijdens het huwelijk smartengeld ontvangen of is er sprake (geweest) van een ontslagvergoeding of van andere goederen en schulden die mogelijk aan één van de partners op een bijzondere manier verknocht zijn? In dat geval moet onderzocht worden in hoeverre deze wel of niet in de te verdelen gemeenschap van goederen vallen. Soms kunt u toedeling van zo'n verknocht goed eisen, zoals een aandeel in uw bedrijf, maar u moet wel de waarde ervan verrekenen.
Verzamel hier alle papieren van.


Heeft u met privégeld een investering gedaan in uw gezamenlijke woning of een ander vermogensbestanddeel, bijvoorbeeld met een erfenis voorzien van een uitsluitingsclausule? Dan is er mogelijk sprake van een vergoedingsrecht. Meld dit ons en verzamel de bewijsstukken.

De lijst hieronder is een hulpmiddel bij het verzamelen van de stukken die nodig zijn in verband met het verdelen / verrekenen van uw bezittingen en schulden.

Deze lijst heeft hoofdzakelijk betrekking op de gemeenschap van goederen.

1. Eigen woning / ander onroerend goed

Eigendomsbewijs (notariële eigendomsakte)

Recente aanslag Gemeentelijke Belastingen met vermelding WOZ waarde.

Taxatierapport of alvast een (eigen) waarde inschatting

2. Hypotheek

Alle notariële hypotheekakten, zowel van de eigen woning als van ander onroerend goed.

Jaaroverzichten hypotheekstanden afgelopen 2 jaar

3. Kapitaalverzekeringen i.v.m. de eigen woning

Een kapitaalverzekering is een levensverzekering die uitkeert wanneer de verzekerde in leven is.

Een kapitaaluitkering kan ook zowel een uitkering bij leven als een even hoge uitkering bij overlijden bevatten. Deze vorm van kapitaalverzekering wordt een gemengde verzekering genoemd.

Bij een kapitaalverzekering kan de verzekerde kiezen uit een spaar‐ of beleggingsverzekering.

Verzamel de volgende papieren:

Polissen, polisvoorwaarden van alle kapitaal verzekeringen i.v.m. de eigen woning

Waardeoverzichten afgelopen 2 jaar

Evt. meest recente stand opvragen / uitdraaien internetbankieren

Vraag ook de afkoopwaarde op.

4. Overige kapitaalverzekeringen

Polissen, polisvoorwaarden van alle overige kapitaal verzekeringen

Waardeoverzichten afgelopen 2 jaar

De meest recente stand opvragen / uitdraaien internetbankieren

Afkoopwaarde opvragen.

5. Lijfrente polissen

Polissen, polisvoorwaarden

Waardeoverzichten afgelopen 2 jaar

De meest recente stand opvragen / uitdraaien.

Afkoopwaarde opvragen.

6. Auto, caravan, motor, boot etc.

Merk, type, kenteken, kilometerstand noteren en evt. bijzonderheden (schade)

Laten taxeren bij dealer en / of ANWB koerswaarde opvragen (www.anwb.nl)

Of draai waardes van vergelijkbare auto's uit via internet (autotrader.nl, autotrack.nl, autoweek.nl/occasions)

7. Bankrekeningen en spaarrekeningen

Bankafschriften van het afgelopen jaar en van het lopende jaar, van alle betaal‐ en spaarrekeningen:

zowel de rekeningen op naam van één van u beiden, als en / of rekeningen

8. Beleggingen

Afschriften en recente overzichten van alle beleggingsproducten (aandelen, fondsen etc)

9. Spaarloonrekeningen / regelingen, Levensloop producten

Afschriften van alle spaarloonrekeningen, ‐ verzekeringen / Levensloop producten

10.   Aanspraak vakantiegeld

Als u bijvoorbeeld in februari gaat scheiden, is er al een fors deel van het vakantiegeld opgebouwd.

De aanspraak op vakantiegeld kan in de verdeling worden betrokken.

11.   Nalatenschap / vordering uit nalatenschap / onverdeelde nalatenschap / uitsluitingsclausule

Is een naaste overleden in de afgelopen jaren, dan kan het zijn dat u een vordering heeft op de langstlevende echtgenoot van de overledene, die meestal pas opeisbaar is bij overlijden van de langslevende echtgenoot van de overledene. Die vordering moet gewaardeerd worden en in het kader van de verdeling mogelijk worden meegenomen. Ook kan het zijn dat iemand in uw familie (bijvoorbeeld een ouder) recent is overleden, terwijl de nalatenschap nog moet worden verdeeld. Ook hiervan moet u uw advocaat in kennis stellen. Soms ook heeft de erflater in een testament bepaald, dat alles wat wordt nagelaten, niet in enige gemeenschap van goederen etc. valt. We noemen dat een uitsluitingsclausule.

Het kan dan zijn, dat een nalatenschap die u in het verleden heeft ontvangen, niet hoeft te worden verdeeld.

Of misschien heeft u nog recht op verrekening ten opzichte van uw ex partner. Verzamel alles wat betrekking heeft op nalatenschappen. Testament, evt. verdelingsakte, aanslag successierecht, alle stukken.

12.   Schenkingen tijdens het huwelijk gekregen?

Ook schenkingen die u tijdens het huwelijk mogelijk heeft gekregen, kunnen net als nalatenschappen buiten een gemeenschap van goederen vallen, namelijk als dit bij de schenking is bepaald.

Verzamel alle stukken van deze schenking.

13.   Aanspraken op een ontslagvergoeding / smartengeld / overig privé vermogen

Geef uw advocaat bewijsstukken van een door u / uw partner ontvangen ontslagvergoeding / smarten-gelduitkering / schadeuitkering / overig privé vermogen

Een ontslagvergoeding die tijdens het huwelijk is uitbetaald in een stamrechtverzekering / lijfrente verzekering hoeft niet altijd geheel te worden verdeeld. Verzamel de ontslag stukken en bespreek dit met de advocaat.

Voor een smartengeld‐ of schadeuitkering (bijvoorbeeld na een ongeluk) geldt, dat deze niet geheel in de verdeling hoeft te worden betrokken. Lever alle bewijs in bij uw advocaat, zodat deze u kan adviseren.

14.   Inboedel

Maak een zo compleet mogelijke lijst met alle te verdelen inboedelgoederen, bij voorbeeld onderverdeeld

per kamer. Geef ook aan wie welk goed toegedeeld kan krijgen of doe hiervoor een voorstel.

15.   Onderneming

Heeft u een onderneming (eenmanszaak, VOF, maatschap, BV) of aandelen in een bedrijf?

Voeg bewijsstukken bij:

Uittreksel KvK van de onderneming(en)

Statuten van de BV's ‐ Holding(en) en werkmaatschappij(en) ‐ VOF contract, etc.

Aandeelhoudersregister BV's

Jaarstukken onderneming van de afgelopen 3 jaar, incl. toelichting. Concept jaarrekening (update)

Een waardering / eerste waarde indicatie van de onderneming / aandelen / rek‐courant positie

16.   Schulden

Verzamel bewijsstukken van alle schulden en lever de meest recente overzichten / afschriften in.

Het gaat om alle schulden, incl. debetstanden op betaalrekening, leningen bij de banken, schulden aan postorderbedrijven, studieschulden IBG etc. etc. Geef een omschrijving van de besteding van de gelden / de redenen van ontstaan van de schuld.

17.   Heeft u privé geld geïnvesteerd in een gemeenschappelijke bezitting?

Stel: u heeft 5 jaar geleden een erfenis / schenking ontvangen met een uitsluitingsclausule en u heeft die erfenis gebruikt als onderdeel van de financiering van een nieuwe woning. Dan heeft u bij echtscheiding ongetwijfeld nog iets te verrekenen met uw aanstaande ex‐echtgenoot.

Verzamel hiervan zoveel mogelijk stukken (van de erfenis, maar ook van de investering in het gemeenschappelijk bezit. Stel de advocaat in ieder geval op de hoogte hiervan.

Deze lijst is niet uitputtend bedoeld. Ga altijd zelf na of u alle bezittingen en schulden heeft vermeld.

Download PDF