Blog

Voorwaarden voor het verkrijgen van eenhoofdig gezag

Voorwaarden voor het verkrijgen van eenhoofdig gezag

Ouderlijk gezag

Volgens de wet staan alle minderjarige kinderen onder gezag. Het ouderlijk gezag dat wordt uitgeoefend door twee ouders noemen we gezamenlijk gezag. Als het ouderlijk gezag door één ouder wordt uitgeoefend, dan spreken we van eenhoofdig gezag. 

Gezamenlijk gezag 

In de regel wordt het ouderlijk gezag uitgeoefend door beide ouders. Dat is ook uitgangspunt in de wet. Het gezamenlijk gezag loopt door na echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap of het uiteengaan van samenwonende ouders. 

Als beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag houdt dit onder andere in dat belangrijke beslissingen over hun kind(eren) gezamenlijk genomen moeten worden. Ook zullen de ouders elkaar steeds op de hoogte moeten blijven houden van belangrijke zaken en ontwikkelingen op het gebied van verzorging, opvoeding en het welzijn van de minderjarige(n).

De wet bepaalt niet uitdrukkelijk welke beslissingen gezamenlijk genomen moeten worden. Het gaat in ieder geval om medische beslissingen, schoolkeuze, een verhuizing met de kinderen, het aanvragen van een paspoort of visum. Wil je als ouder een dergelijke beslissing nemen, dan heb je daarvoor toestemming van de andere ouder nodig. Het is dus erg belangrijk om tijdig met de andere ouder in overleg te treden.

Wijziging gezamenlijk gezag in eenhoofdig gezag 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder op zijn of haar verzoek door de rechtbank worden belast met het eenhoofdig gezag. De rechtbank toetst een dergelijk verzoek aan de wettelijke criteria. Het verzoek zal worden toegewezen indien:

  1. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of;
  2. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Kans op toewijzing eenhoofdig gezag 

Het beëindigen van het ouderlijk gezag is een zware maatregel, die alleen wordt toegepast als er ernstige aanleiding toe is. U kunt daarbij denken aan de volgende situaties:

  • door afwezigheid van een van de ouders is de andere ouder niet in staat op adequate wijze beslissingen te nemen;
  • een van de ouders kan geen invulling geven aan het ouderlijk gezag door een geestelijke toestand of verslaving; 
  • er is sprake van seksueel misbruik van de kinderen;
  • de vereiste toestemming wordt structureel geweigerd.

Feiten en omstandigheden die opzichzelfstaand onvoldoende grond opleveren voor toewijzing van het eenhoofdig gezag zijn:

  • een gebrekkige communicatie;
  • verschillende opvoedstijlen tussen ouders; 
  • problemen met betrekking tot de omgangsregeling.

Een verzoek tot wijziging van het gezamenlijk ouderlijk gezag in eenhoofdig ouderlijk gezag kan op elk moment tijdens of na de scheidingsprocedure worden gedaan.

Einde gezag 

Het ouderlijk gezag stopt van rechtswege zodra het kind de 18-jarige leeftijd bereikt. Vanaf dat moment is een kind meerderjarig en heeft hij/zij zelf de beslissingsbevoegdheid over zijn/haar leven.

Meer informatie? 

Heeft u een geschil over de uitoefening van het ouderlijk gezag? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ik adviseer u graag. 

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: