Blog

Heeft samenwonen/trouwen invloed op kinder- of partneralimentatie?

Heeft samenwonen/trouwen invloed op kinder- of partneralimentatie?

Stel u bent gescheiden en u betaalt of ontvangt kinder- en/of partneralimentatie. Indien u een nieuwe partner krijgt met wie u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of duurzaam gaat samenwonen, dan heeft dat invloed op de kinder- en partneralimentatie.

Duurzaam samenwonen houdt in dat de ex-partner en de nieuwe partner samenwonen als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren. Hiervoor is niet voldoende dat de nieuwe partners bij elkaar overnachten. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is ook vereist dat de nieuwe partners een gemeenschappelijke huishouding voeren en elkaar wederzijds verzorgen.

Hierna heb ik het gemakshalve over “samenwonen” als ik op alle drie de situaties doel: trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan en duurzaam samenwonen.

Indien u opnieuw gaat samenwonen is het om de volgende redenen verstandig dit aan uw ex-partner te melden.

Kinderalimentatie

De niet-verzorgende ouder is verplicht financieel voor zijn of haar kinderen te blijven zorgen totdat de kinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt (artikel 1:392 en 1:395a BW). De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend naar rato van ieders inkomen oftewel draagkracht. Indien een van beide partijen gaat samenwonen, dan verandert de draagkracht van diegene. De nieuwe partner wordt namelijk geacht voor de helft mee te betalen aan de woonlasten. Als er eerst onvoldoende draagkracht was om het volledige bedrag aan kinderalimentatie te betalen, dan is er door de nieuwe samenwoning reden om de kinderalimentatie te herzien.

Het is niet zo dat de verplichting tot betaling van kinderalimentatiealimentatie vervalt indien de ontvanger/alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een nieuwe partner met eigen inkomen. De alimentatieplichtige moet zijn/haar eigen aandeel in de kosten van de kinderen gewoon blijven voldoen.

Wel is het zo dat indien de betaler/alimentatieplichtige gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat met een nieuwe partner die ook kinderen jonger dan 21 jaar oud heeft, er ook een onderhoudsplicht jegens die stiefkinderen ontstaat. Dit heeft weer invloed op de draagkracht van de betaler/alimentatieplichtige en kan reden zijn om de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw vast te (laten) stellen. De stiefouderverplichting geldt niet bij (duurzaam) samenwonen. Het geldt alleen in geval van een nieuw huwelijk of een nieuw geregistreerd partnerschap.

Partneralimentatie

Het recht op partneralimentatie eindigt als de alimentatiegerechtigde hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of duurzaam gaat samenwonen als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren (artikel 1:160 BW). Er ontstaat dan immers een nieuwe onderhoudsbetrekking met de nieuwe partner.

Indien partijen in goed overleg uit elkaar zijn gegaan, komt het voor dat het echtscheidingsconvenant een regeling bevat dat de partneralimentatieverplichting pas wordt beëindigd zodra de nieuwe situatie een bepaalde periode heeft geduurd. Een dergelijke regeling stimuleert ex-partners om hier open en eerlijk over te communiceren.

Vaak zien we in de praktijk dat een alimentatieplichtige vermoedt dat zijn/haar ex-partner duurzaam is gaan samenwonen, maar dat dit wordt ontkend door de alimentatiegerechtigde. Dit brengt de alimentatieplichtige ex-echtgenoot in een lastig pakket. Deze moet de duurzame samenwoning dan gaan bewijzen. Het komt geregeld voor dat de nieuwe partners ieder hun eigen woning blijven aanhouden. Dit zegt echter nog niet veel. Het gaat erom of de nieuwe partners een gemeenschappelijke huishouding voeren en elkaar wederzijdse verzorgen. Aan de bewijslast hiervan worden hoge eisen gesteld. De betrokkene verliest namelijk definitief zijn/haar aanspraak op partneralimentatie indien de duurzame samenwoning wordt bewezen.

De bewijsvoering in een dergelijke procedure gebeurt doorgaans door het horen van getuigen en/of het inschakelen van een recherchebureau. Dit bureau voert dan vaak een observatie uit, een onderzoek op locatie en een digitaal onderzoek. Mocht blijken dat de onderhoudsgerechtigde inderdaad de duurzame samenwoning heeft verzwegen, dan kunnen de kosten van het rechercheonderzoek wel op de verzwijgende ex-partner verhaald worden. De teveel ontvangen partneralimentatie moet in dat geval eveneens terugbetaald worden. Let wel op dat deze regelgeving alleen geldt indien de alimentatiegerechtigde ex-partner is gaan samenwonen met een niet-gehuwde partner die ook geen geregistreerd partnerschap heeft.

Heeft u vragen over de wijziging van kinder- en/of partneralimentatie bij samenwonen/trouwen, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag te woord.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: