Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Blog

De bijzondere curator

De bijzondere curator

Een bijzondere curator kan door de rechter worden benoemd indien er sprake is van een belangenconflict tussen het kind en zijn/haar ouders of voogd (1:250 BW). Dit belangenconflict kan een conflict zijn tussen de met gezag belaste ouders onderling, waar het kind tussen zit, of een conflict tussen de met gezag belaste ouders/voogd en het kind. Omdat een kind in beginsel geen zelfstandige rechtsgang geniet en zij wel bescherming nodig hebben, is de bijzondere curator in het leven geroepen.

Niet voor ieder conflict kan een bijzondere curator worden ingeschakeld. Het moet gaan om conflicten over de verzorging, opvoeding of het vermogen van een kind. Kleine conflicten over zakgeld, bedtijd e.d. (algemene geschillen over opvoeding) vallen daar niet onder, conflicten over schoolkeuzes, zorgregelingen e.d. wel.

Een bijzondere curator kan op verzoek van een belanghebbende (bijv. (één van de beide) ouders), het kind of ambtshalve benoemd worden. Ambtshalve kan een rechter een bijzondere curator benoemen in een lopende procedure over echtscheiding, omgang, voogdij en gezag, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. In afstammingszaken (gerechtelijke vaststelling ouderschap, vervangende toestemming voor erkenning e.d. art. 1:212 BW) wordt altijd een bijzondere curator benoemd. De minderjarige kan zonder officieel verzoekschrift hierom vragen.

Bij de benoeming van de bijzondere curator geeft de rechter altijd aan wat zijn/haar taken zijn. Een bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarige in en buiten rechte. Hij of zij voert in ieder geval gesprekken met alle betrokkenen en neemt daarbij een bemiddelende rol in. Hiervan wordt verslag gedaan aan de rechtbank. Daarbij wordt tevens een advies gegeven. De bijzondere curator kan ook zelf namens het kind een procedure starten, indien dit in zijn/haar belang is, of een verzoek doen in de reeds bestaande procedure.

Als de procedure waarvoor de benoeming is gedaan, is geëindigd, of de periode waarvoor de benoeming is gedaan is verstreken, eindigen de werkzaamheden van de bijzondere curator. De kosten van een bijzondere curator worden vergoed via de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Onlangs is de Stichting Bijzondere Curator Nederland opgericht. De Kinderombudsman concludeerde in zijn rapport van 2012 “Een bijzondere curator, een lot uit de loterij”, dat toezicht (door de rechter) beter geregeld moest worden. Dit punt wordt o.a. door de Stichting opgepakt.

In de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 3 juli 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:3711) besprak de rechtbank nog het probleem dat er geen klachtenregeling is. De rechtbank neemt zelf bevoegdheid aan en motiveert: “Vooropgesteld moet worden dat noch de wet noch de diverse Procesreglementen Familie- en Jeugdzaken een klachtenregeling bevatten voor klachten die zijn gericht tegen een door de rechtbank benoemde bijzondere curator. Bij gebrek aan een dergelijke regeling, is de rechtbank van oordeel dat zij bevoegd is om kennis te nemen van de klacht van de vader en deze inhoudelijk te toetsen.” De rechtbank verklaart de klacht, dat de bijzondere curator ongepast of onprofessioneel heeft gehandeld, dan wel heeft opgetreden in de hoedanigheid van adviseurs van de moeder, ongegrond.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: