Blog

De bijzondere curator

De bijzondere curator

Een bijzondere curator kan door de rechter worden benoemd indien er sprake is van een belangenconflict tussen het kind en zijn/haar ouders of voogd (1:250 BW). Dit belangenconflict kan een conflict zijn tussen de met gezag belaste ouders onderling, waar het kind tussen zit, of een conflict tussen de met gezag belaste ouders/voogd en het kind. Omdat een kind in beginsel geen zelfstandige rechtsgang geniet en zij wel bescherming nodig hebben, is de bijzondere curator in het leven geroepen.

Niet voor ieder conflict kan een bijzondere curator worden ingeschakeld. Het moet gaan om conflicten over de verzorging, opvoeding of het vermogen van een kind. Kleine conflicten over zakgeld, bedtijd e.d. (algemene geschillen over opvoeding) vallen daar niet onder, conflicten over schoolkeuzes, zorgregelingen e.d. wel.

Een bijzondere curator kan op verzoek van een belanghebbende (bijv. (één van de beide) ouders), het kind of ambtshalve benoemd worden. Ambtshalve kan een rechter een bijzondere curator benoemen in een lopende procedure over echtscheiding, omgang, voogdij en gezag, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. In afstammingszaken (gerechtelijke vaststelling ouderschap, vervangende toestemming voor erkenning e.d. art. 1:212 BW) wordt altijd een bijzondere curator benoemd. De minderjarige kan zonder officieel verzoekschrift hierom vragen.

Bij de benoeming van de bijzondere curator geeft de rechter altijd aan wat zijn/haar taken zijn. Een bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarige in en buiten rechte. Hij of zij voert in ieder geval gesprekken met alle betrokkenen en neemt daarbij een bemiddelende rol in. Hiervan wordt verslag gedaan aan de rechtbank. Daarbij wordt tevens een advies gegeven. De bijzondere curator kan ook zelf namens het kind een procedure starten, indien dit in zijn/haar belang is, of een verzoek doen in de reeds bestaande procedure.

Als de procedure waarvoor de benoeming is gedaan, is geëindigd, of de periode waarvoor de benoeming is gedaan is verstreken, eindigen de werkzaamheden van de bijzondere curator. De kosten van een bijzondere curator worden vergoed via de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Onlangs is de Stichting Bijzondere Curator Nederland opgericht. De Kinderombudsman concludeerde in zijn rapport van 2012 “Een bijzondere curator, een lot uit de loterij”, dat toezicht (door de rechter) beter geregeld moest worden. Dit punt wordt o.a. door de Stichting opgepakt.

In de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 3 juli 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:3711) besprak de rechtbank nog het probleem dat er geen klachtenregeling is. De rechtbank neemt zelf bevoegdheid aan en motiveert: “Vooropgesteld moet worden dat noch de wet noch de diverse Procesreglementen Familie- en Jeugdzaken een klachtenregeling bevatten voor klachten die zijn gericht tegen een door de rechtbank benoemde bijzondere curator. Bij gebrek aan een dergelijke regeling, is de rechtbank van oordeel dat zij bevoegd is om kennis te nemen van de klacht van de vader en deze inhoudelijk te toetsen.” De rechtbank verklaart de klacht, dat de bijzondere curator ongepast of onprofessioneel heeft gehandeld, dan wel heeft opgetreden in de hoedanigheid van adviseurs van de moeder, ongegrond.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: