Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Algemene Voorwaarden

1. Van Hilten Advocaten & Mediators B.V. (hierna Van Hilten) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd in Amsterdam en Den Haag, die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen. Een lijst van personen die via hun respectieve praktijkvennootschappen aandelen in Van Hilten houden en die conform gebruik ‘partners’ genoemd worden, wordt op uw verzoek toegezonden. Van Hilten is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Van Hilten en op alle daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen van Van Hilten met derden.

3. Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de partners, zoals beschreven, alsmede ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Hilten ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De opdrachten worden door Van Hilten schriftelijk bevestigd. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

5. Bij het inschakelen van derden zal Van Hilten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Van Hilten is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. Van Hilten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Van Hilten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Van Hilten binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

8. De opdrachtgever vrijwaart Van Hilten tegen alle aanspraken van derden en de door Van Hilten in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Van Hilten voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

9. Van Hilten zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft Van Hilten ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert Van Hilten een interne klachtenregeling. Een exemplaar daarvan wordt op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. Indien na overleg de klachten bij de opdrachtgever niet zijn weggenomen, dan is de opdrachtgever bevoegd de klacht  voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie (adres: Bordewijklaan 46, 2e etage, 2591 XR Den Haag, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070-3105310).

10. Iedere aansprakelijkheid van Van Hilten, haar partners en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door Van Hilten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,-, tenzij er aan de zijde van Van Hilten sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

11. Van Hilten brengt haar werkzaamheden en gemaakte kosten periodiek – in beginsel maandelijks - in rekening. De werkzaamheden worden in beginsel verricht op basis van een overeengekomen uurtarief (exclusief kantoorkosten en BTW) dat door Van Hilten jaarlijks kan worden aangepast. In de regel wordt een voorschot in rekening gebracht waarvan de hoogte in overleg wordt vastgesteld.

Als betalingstermijn geldt een periode van uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien betaling binnen de termijn uitblijft, is Van Hilten gerechtigd de wettelijke rente na het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is Van Hilten gerechtigd aanspraak te maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 (Staatsblad 2012-141). Bij niet betaling is Van Hilten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Van Hilten voor schade die daardoor mocht ontstaan. Van Hilten kan onbetaalde declaraties ter beoordeling en/of incasso voorleggen aan de in artikel 8 genoemde Geschillencommissie Advocatuur of aan de bevoegde rechter.

12. Op de rechtsverhouding tussen Van Hilten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten en onverlet de in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden bedoelde bevoegdheid van de opdrachtgever een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur en onverlet de in de laatste zin van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden bedoelde bevoegdheid van Van Hilten.

13. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

14. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede in de Engelse taal gesteld. Bij enig verschil tussen inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse tekst bepalend.

Deze Algemene Voorwaarden (m.i.v. 1/1/2017) zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en zijn opgenomen op de website van Van Hilten Advocaten & Mediators: www.vanhilten.nu